Thiết kế lò sấy thuốc lá khu vực phía Bắc nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao chất lượng thuốc lá nguyên liệu

Bài báo KHCN và tài liệu KHCN khác 20/01/2018

          Bài báo thể hiện được kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN "Nghiên cứu cải tiến lò sấy thuốc lá khu vực phía Bắc nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao chất lượng thuốc lá nguyên liệu" cấp Bộ Công Thương thực hiện trong 02 năm (2016 - 2017), cụ thể:

          Lò sấy cải tiến tiêu thụ nhiên liệu trung bình 2,48kg than cám/kg thuốc lá khô và 0,08 kWh/kg thuốc lá khô, tiết kiệm 40,6% nhiên liệu so với 2x3 truyền thống. Việc thay đổi cấu trúc lò sấy và cách nhiệt lò sấy tiết kiệm 12,7% nhiên liệu và khi sử dụng hệ thống trao đổi nhiệt trần lò và năng lượng mặt trời tiết kiệm 27,9% nhiên liệu. Tỷ lệ thuốc lá cấp 1+2 tăng 12,9% so với lò sấy truyền thống.

lo-say-tiet-kiem-nhien-lieu.pdf