QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG THUỐC BVTV CÓ NGUỒN GỐC HÓA HỌC VÀ SINH HỌC PHÒNG CHỐNG SÂU HẠI VÀ BỆNH VIRUS GÂY HẠI CÂY THUỐC LÁ TẠI VIỆT NAM

Bài báo KHCN và tài liệu KHCN khác 12/06/2023

Sâu xanh, rệp, sâu khoang, bệnh khảm lá thuốc lá (Tobacco Mosaic Virus), bệnh khảm lá dưa chuột (Cucumber Mosaic Virus) và bệnh chết gân mạng lưới (Potato Virus Y) là những đối tượng gây hại chính ở các vùng trồng thuốc lá của Việt Nam và sự gây hại của chúng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu thuốc lá. Nếu không có Quy trình phòng chống và các loại thuốc BVTV thích hợp thì những đối tượng này sẽ gây hại nghiêm trọng trên đồng ruộng trong thời gian tới. Dựa trên các kết quả nghiên cứu phòng chống một số sâu hại và bệnh virus gây hại chính trên cây thuốc lá bằng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học và sinh học từ năm 2020 - 2021, Viện Thuốc lá đã tiến hành xây dựng “Quy trình kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học và sinh học để phòng chống sâu hại và bệnh virus gây hại thuốc lá ở Việt Nam”. Trong quá trình thử nghiệm và ứng dụng vào sản xuất nguyên liệu thuốc lá từ năm 2022 - 2023, quy trình này có hiệu quả phòng chống cao với sâu hại và bệnh virus tại các vùng trồng thuốc lá, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng thuốc lá nguyên liệu tại Việt Nam.

Kết quả của đề tài được đăng tải trên tạp chí Advances in Bioresearch, tập 14, số 2, 2023: Trang 143-153. Thuộc hệ thống Web of Science (ISI/Wos)

quy-trinh-kt-su-dung-thuoc-bvtv-co-nguon-goc-hoa-va-sinh-hoc.pdf