Effects of light quality on growth, development, and photosynthesis of tobacco genetic resources in vitro. African Journal of Biological Sciences. Q4

Bài báo KHCN và tài liệu KHCN khác 23/05/2024

       Tóm tắt bài báo: Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng đến sinh trưởng, phát triển và quang hợp của các nguồn gen thuốc lá trong nuôi cấy mô.

        Ánh sáng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây in vitro. Cấy chuyển nhiều lần làm tăng chi phí và gây ra biến đổi của gen. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của ánh sáng Vàng (Y), Đỏ (R), Xanh lam (B), 50%Y: 50%B, 50%Y: 50%R, 70%Y: 30%B và 70%Y: 30% R đã được đánh giá.

          Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗn hợp ánh sáng 70%Y:30%R ức chế hiệu quả sự phát triển của nguồn gen thuốc lá vàng sấy NC 628 và chất lượng cây tương đương với W (ánh sáng trắng đối chứng). Với nguồn gen thuốc lá nâu phơi Burley 64, các ánh sáng nghiên cứu không phù hợp, vì gây già hóa nhanh cho nguồn gen. Ánh sáng 70%Y:30%R ức chế hiệu quả sự phát triển của 05 nguồn gen nghiên cứu, bao gồm: 3 nguồn gen thuốc lá vàng sấy (NC628, K51E và NC17) và 02 nguồn gen thuốc lá nâu phơi (Burley 64 và Tennesse), và chất lượng cây in vitro tương đương với W ở thời kỳ 100 ngày sau cấy (NSC). Đến 170 NSC, ánh sáng 70%Y:30%R ức chế hiệu quả sinh trưởng phát triển của nguồn gen so với W, nhưng gây già hóa nguồn gen nhanh hơn đối chứng. Ánh sáng Y và R làm tăng nhanh số lá và chiều cao cây, trong khi ánh sáng B ức chế mạnh sự phát triển của cây. Trọng lượng khô của cây dưới ánh sáng 70%Y: 30%R và Y đạt cao nhất (0,47 - 0,5g) và thấp nhất là ánh sáng B (0,2g). Ánh sáng Y có kích thước lá lớn hơn các ánh sáng khác khoảng 1,9x1,99 cm, và kích thước lá nhỏ nhất thuộc về B.

Link bài báo được đăng tải dưới đây:

 https://www.afjbs.com/issue-content/effects-of-light-quality-on-growth-development-and-photosynthesis-of-tobacco-genetic-resources-in-vitro-1214