Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Xem Tải về
243/BC-VTL ngày 28 tháng 7 năm 2023 Báo cáo thực trạng và cơ cấu quản trị của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 28/07/2023
212/BC-VTL ngày 29/6/2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chưc của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá năm 2022 30/06/2023
213/BC-VTL ngày 30/6/2023 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 30/06/2023
244/BC-VTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 22/07/2022
217/BC-VTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu của Tổ chức doanh nghiệp năm 2021 29/06/2022
218/BC-VTL Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 29/06/2022
219/BC-VTL Báo cáo đánh giá thực hiện kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 29/06/2022
82/BC-VTL Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất doanh năm 2022 (Viện Thuốc lá) 28/03/2022
52/VTL-TCKT Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2021 (Viện Thuốc lá) 02/03/2022
Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Xem Tải về
38/TB-VTL ngày 15/02/2023 Thông báo thông tin bất thường của doanh nghiệp về việc thay đổi người quản lý của Công ty 16/02/2023
340/TB-VTL Thông báo thông tin bất thường của doanh nghiệp (thay đổi người quản lý công ty) 03/12/2022
229/VTL-TCHC Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 11/07/2022
137/VTL-TCHC Bổ nhiệm mới Phó Giám đốc Công ty 04/05/2022